Set anys de recerca acció a Matadepera i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Détails

Ressource 1Télécharger: Otero 2011.pdf (233.50 [Ko])
Etat: Public
Version: Final published version
Licence: Non spécifiée
ID Serval
serval:BIB_AC3DFA0D2CAC
Type
Actes de conférence (partie): contribution originale à la littérature scientifique, publiée à l'occasion de conférences scientifiques, dans un ouvrage de compte-rendu (proceedings), ou dans l'édition spéciale d'un journal reconnu (conference proceedings).
Collection
Publications
Titre
Set anys de recerca acció a Matadepera i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Titre de la conférence
VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Auteur(s)
Otero Iago
Editeur
Diputació de Barcelona
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2011
Pages
22-27
Langue
catalan
Résumé
CAT: En la recerca acció, la comunitat local i els investigadors produeixen conjuntament un coneixement crític dirigit a la transformació socioecològica i que alhora és vàlid per a la comunitat científica internacional. L’incendi de l’estiu de 2003, tot i no que va afectar directament el territori de Matadepera, va iniciar un procés de treball col·lectiu que s’encamina a crear un sistema socioecològic més resilient a les pertorbacions. La recerca, la gestió agrosilvopastoral directa i l’educació ambiental ens permeten avançar en la direcció que volem, especialment pel que fa a la prevenció de grans incendis forestals i a la conservació del patrimoni natural i cultural. Presentem l’experiència i els resultats de set anys de recerca acció al municipi de Matadepera i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
ESP: En la investigación-acción, la comunidad local y los investigadores producen conjuntamente un conocimiento crítico dirigido a la transformación socioecológica que a su vez es válido para la comunidad científica internacional. Aunque el incendio del verano de 2003 no afectó directamente el territorio de Matadepera, inició un proceso de trabajo colectivo encaminado a crear un sistema socioecológico más resiliente a las perturbaciones. La investigación, la gestión agrosilvopastoral directa y la educación ambiental nos permiten avanzar en la dirección deseada, especialmente en lo que se refiere a la prevención de grandes incendios forestales y la conservación del patrimonio natural y cultural. Presentamos la experiencia y los resultados de siete años de investigaciónacción en el municipio de Matadepera y en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
ANG: In the action research, the local community together with researchers produce critical knowledge geared towards socio-ecological transformation that, in turn, is valid for the international scientific community. Though the fire of the summer of 2003 did not directly affect the area of Matadepera, a collective work process was initiated that aimed at creating a socio-ecological system that is more resilient to disturbances. Research, direct agro-silvo-pastoral management and environmental education allow us to move in the direction sought, specially with regard to the prevention of major forest fires and the conservation of natural and cultural heritage. The experience and results of seven years of action research in the municipality of Matadepera and the Sant Llorenç del Munt i l’Obac Natural Park are presented.
Création de la notice
16/07/2020 16:40
Dernière modification de la notice
16/07/2020 16:43
Données d'usage