Aproximació històrica ambiental al municipi de Matadepera (segles XVIII-XXI) i reflexions entorn de la conservació de la biodiversitat i el paisatge al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Détails

Ressource 1Télécharger: Otero 2007.pdf (169.52 [Ko])
Etat: Public
Version: Final published version
Licence: Non spécifiée
ID Serval
serval:BIB_655C4734B428
Type
Actes de conférence (partie): contribution originale à la littérature scientifique, publiée à l'occasion de conférences scientifiques, dans un ouvrage de compte-rendu (proceedings), ou dans l'édition spéciale d'un journal reconnu (conference proceedings).
Collection
Publications
Titre
Aproximació històrica ambiental al municipi de Matadepera (segles XVIII-XXI) i reflexions entorn de la conservació de la biodiversitat i el paisatge al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Titre de la conférence
VI Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Auteur⸱e⸱s
Otero Iago
Editeur
Diputació de Barcelona
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2007
Pages
181-186
Langue
catalan
Résumé
CAT: La història ambiental estudia la relació que s’estableix entre el medi natural i la comunitat humana en diferents escales temporals i espacials. Aquesta disciplina híbrida sorgeix amb força a principi dels setanta, coincidint amb l’inici de la percepció de la gravetat de la crisi ambiental per part de la comunitat científica internacional i l’aparició dels primers moviments ecologistes. La història ambiental és una de les anomenades disciplines híbrides, noves propostes epistemològiques i metodològiques aparegudes en diferents moments i en diferents camps del coneixement com a resposta a l’excessiva compartimentació del coneixement científic i com a intent de comprensió i superació de la crisi ambiental. A més de fer una revisió bibliogràfica d’alguns autors que han fet aportacions interessants a la història ambiental, es descriu la contribució que aquest camp del coneixement pot fer a l’estudi del canvi global i a la superació de la separació tradicional entre ciències naturals i ciències socials en aquest àmbit de recerca. Es presenta una breu aproximació històrica ambiental al municipi de Matadepera, la qual pretén donar una idea de com es pot aplicar el marc conceptual exposat a la gestió d’un espai natural protegit. Amb un enfocament interdisciplinari, s’analitzen els canvis que s’han produït en les cobertes forestals i en la distribució de la població de Matadepera des del final del segle xviii fins a l’actualitat. L’aproximació històrica ambiental presentada permet fer algunes reflexions sobre a la prevenció i la controlabilitat de grans incendis forestals i al manteniment d’espais oberts associats a l’activitat agrària.
ESP: La historia ambiental estudia la relación que se establece entre el medio natural y la comunidad humana en diferentes escalas temporales y espaciales. Esta disciplina híbrida surge con fuerza a principios de los setenta, coincidiendo con el inicio de la percepción de la gravedad de la crisis ambiental por parte de la comunidad científica internacional y la aparición de los primeros movimientos ecologistas. La historia ambiental es una de las denominadas disciplinas híbridas, nuevas propuestas epistemológicas y metodológicas aparecidas en diferentes momentos y en diferentes campos del conocimiento como respuesta a la excesiva compartimentación del conocimiento científico y como intento de comprensión y superación de la crisis ambiental. Además de hacer una revisión bibliográfica de algunos autores que han hecho aportaciones interesantes a la historia ambiental, se describe la contribución que este campo del conocimiento puede hacer al estudio del cambio global y a la superación de la separación tradicional entre ciencias naturales y ciencias sociales en este ámbito de búsqueda. Se presenta una breve aproximación histórica ambiental al municipio de Matadepera, que pretende dar una idea de cómo se puede aplicar el marco conceptual expuesto en la gestión de un espacio natural protegido. Con un enfoque interdisciplinario, se analizan los cambios que se han producido en las cubiertas forestales y en la distribución de la población de Matadepera desde el final del siglo XVIII hasta la actualidad. La aproximación histórica ambiental presentada permite hacer algunas reflexiones sobre nuevos planteamientos de conservación de la biodiversidad y el paisaje en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y l’Obac, que hacen referencia a la prevención y el control de grandes incendios forestales y al mantenimiento de espacios abiertos asociados a la actividad agraria.
ANG: Environmental history studies the relation established between the natural environment and the human community on different time and space scales. This hybrid discipline emerged strongly in the early seventies, at the same time that the international scientific community was beginning to perceive the seriousness of the environmental crisis and the first ecologist movements were appearing. Environmental history is one of the so-called hybrid disciplines, new epistemological and methodological concepts that have appeared at different times and in different fields of knowledge as a response to the excessive compartmentalisation of scientific knowledge and an attempt to understand and overcome the environmental crisis. As well as making a bibliographical review of some authors who have made interesting contributions to environmental history, it describes the contribution made by the field to the study of global change and to bridging the traditional gap between natural and social sciences in this field of research. There is a brief environmental historical approach to the municipality of Matadepera, which aims to give an idea of how the conceptual framework described can be applied to the management of a protected natural space. With an interdisciplinary approach it analyses the changes that have taken place in forest cover and the distribution of the population of Matadepera since the end of the 18th century. The environmental historical approach allows some reflections on new ideas of conservation of biodiversity and the landscape in the Sant Llorenç del Munt i l’Obac Nature Reserve, which refer to the prevention and control of major forest fires and the maintenance of open spaces associated with agrarian activity.
Open Access
Oui
Création de la notice
16/07/2020 17:52
Dernière modification de la notice
16/07/2020 17:58
Données d'usage