Electronic Government as a Catalyst of Public Management Reform: The Case of Switzerland.

Details

Serval ID
serval:BIB_38214
Type
A part of a book
Collection
Publications
Institution
Title
Electronic Government as a Catalyst of Public Management Reform: The Case of Switzerland.
Title of the book
Gong gong guan li yan jiu : "21 shi ji de gong gong guan li: ji yu yu tiao zhan" guo ji xue shu yan tao hui wen ji = Public administration research : International Conference on "Public Management in 21st Century: Opportunities and Challenges"
Author(s)
Chappelet J.-L.
Publisher
Zhongguo she hui ke xue chu ban she
Address of publication
Beijing
ISBN
7500451113
Publication state
Published
Issued date
2005
Editor
Lefu W., Ruilian C., Meijuan X.
Pages
667-675
Language
english
Create date
19/11/2007 11:13
Last modification date
20/08/2019 14:26
Usage data