Integració de la gestió del territori i la planificació forestal a la gestió del risc d'incendis forestals. El cas del Projecte d’actuacions per a la prevenció de grans incendis forestals al municipi de Matadepera (Vallès Occidental)

Details

Ressource 1Download: Farriol et al 2007.pdf (147.90 [Ko])
State: Public
Version: Final published version
License: Not specified
Serval ID
serval:BIB_22B9B3CAA643
Type
Inproceedings: an article in a conference proceedings.
Collection
Publications
Title
Integració de la gestió del territori i la planificació forestal a la gestió del risc d'incendis forestals. El cas del Projecte d’actuacions per a la prevenció de grans incendis forestals al municipi de Matadepera (Vallès Occidental)
Title of the conference
VI Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Author(s)
Farriol Ricard, Plana Eduard, Otero Iago
Publisher
Diputació de Barcelona
Publication state
Published
Issued date
2007
Pages
17-23
Language
catalan
Abstract
CAT: Dels múltiples factors de risc que afecten els boscos de Catalunya, els incendis forestals de gran superfície estan adoptant una dimensió ecològica, social i econòmica catastròfica i desconeguda fins fa poques dècades. La terciarització de l’economia, que ha comportat l’abandonament de les activitats agràries tradicionals i l’augment de l’ús recreatiu i urbà dels espais rurals, és una de les causes estructurals dels grans incendis forestals. Davant d’això, les estratègies referides a l’aparició, propagació i extinció del foc haurien d’anar més enllà del fet concret dels incendis forestals i fer referència al foment de la gestió forestal i el desenvolupament rural, posant èmfasi en l’actuació sobre la quantitat de combustible i la seva distribució. El Projecte d’actuacions per a la prevenció de grans incendis forestals al municipi de Matadepera, on s’ha inclòs la metodologia dels incendis de disseny, és un exemple pioner d’integració de la gestió del territori rural, la planificació forestal i la prevenció d’incendis forestals. Les actuacions que s’hi preveuen tenen l’objectiu d’assolir una estructura agroforestal menys vulnerable a un gran incendi, i el seu disseny s’ha basat en l’optimització econòmica i ambiental del binomi cost-benefici. La coincidència d’algunes actuacions amb els objectius de les explotacions agràries existents i potencials del municipi (com el manteniment i la recuperació de camps) planteja un interessant escenari sinèrgic amb grans possibilitats per a la gestió de la biodiversitat i el paisatge de Matadepera i el parc natural.
ESP: De los múltiples factores de riesgo que afectan a los bosques de Cataluña, los incendios forestales de gran superficie están adoptando una dimensión ecológica, social y económica catastrófica y desconocida hasta hace pocas décadas. La terciarización de la economía, que ha comportado el abandono de las actividades agrarias tradicionales y el aumento del uso recreativo y urbano de los espacios rurales, es una de las causas estructurales de los grandes incendios forestales. Ante esta situación, las estrategias referidas a la aparición, propagación y extinción del fuego deberían ir más allá del hecho concreto de los incendios forestales y fomentar la gestión forestal y el desarrollo rural, poniendo atención en la actuación sobre la cantidad de combustible y su distribución. El Proyecto de actuaciones para la prevención de grandes incendios forestales en el municipio de Matadepera, donde se ha incluido la metodología de los incendios de diseño, es un ejemplo pionero de integración de la gestión del territorio rural, la planificación forestal y la prevención de incendios forestales. Las actuaciones que se prevén tienen el objetivo de conseguir una estructura agroforestal menos vulnerable a un gran incendio, y su diseño se ha basado en la optimización económica y ambiental del binomio coste-beneficio. La coincidencia de algunas actuaciones con los objetivos de las explotaciones agrarias existentes y potenciales del municipio (como el mantenimiento y la recuperación de campos) plantea un interesante escenario sinérgico con grandes posibilidades para la gestión de la biodiversidad y el paisaje de Matadepera y del parque natural.
ANG: Of the many risk factors that affect the woods of Catalonia, widespread forest fires are taking on a catastrophic ecological, social and economic dimension which was unknown until a few decades ago. The tertiarisation of the economy, which has led to the abandonment of traditional agrarian activities and an increase in the recreational and urban use of rural areas, is one of the structural causes of major forest fires. In the face of this, strategies connected with the lighting, spread and extinguishing of the fire have to go beyond the forest fire itself and consider the promotion of forestry management and rural development, placing the emphasis in the measure on the amount and distribution of fuel. The Project for major forest fire prevention measures in the municipality of Matadepera, which includes the design fire methodology, is a pioneering example of the integration of rural territory management, forestry planning and forest fire prevention. The measures proposed aim to achieve an agrarian and forestry structure which is less vulnerable to a major fire, and their design has been based on the economic and environmental optimisation of the cost-benefit binomial. The overlap between certain measures and the aims of the existing and potential agricultural exploitations in the municipality (such as the maintenance and recovery of fields) sketches an interesting synergetic scenario with great possibilities for biodiversity and landscape management in Matadepera and the nature reserve.
Create date
16/07/2020 18:00
Last modification date
16/07/2020 18:05
Usage data