Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân / Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland

Details

Serval ID
serval:BIB_138B206A1767
Type
Proceedings: the proceedings of a conference.
Collection
Publications
Title
Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân / Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland
Publisher
Fryske Akademy
Issued date
2012
Editor
Bremmer Jr. R. H. , de Vaan M.
Volume
74
Language
dutch
Create date
16/02/2016 18:10
Last modification date
20/08/2019 12:42
Usage data