Individualisering: waar het individu tekortschiet… Een onderzoek naar de sociale inbedding van waardeverandering m.b.t. primaire relaties

Details

Ressource 1Download: Vandecasteele (2004) Individualisering.pdf (242.74 [Ko])
State: Public
Version: Final published version
License: Not specified
Serval ID
serval:BIB_0198335E247B
Type
Article: article from journal or magazin.
Collection
Publications
Title
Individualisering: waar het individu tekortschiet… Een onderzoek naar de sociale inbedding van waardeverandering m.b.t. primaire relaties
Journal
Tijdschrift voor Sociologie
Author(s)
Vandecasteele Leen
Publication state
Published
Issued date
01/2004
Volume
25
Number
3
Pages
305 - 334
Language
dutch
Abstract
Vanaf het midden van de jaren tachtig is de term ‘individualisering’ zowel in de sociologische gemeenschap als in het brede maatschappelijke veld pasmunt geworden. De term wordt veelvuldig gebruikt om allerlei ontwikkelingen, gedragingen en opvattingen te karakteriseren. Het sociologisch discours rond individualisering situeert zich meestal op een theoretisch niveau. Vaak wordt daarbij empirisch bewijsmateriaal gezocht in secundaire data, zoals bijvoorbeeld cijfers over het tanend kerkbezoek, of het toenemend aantal echtscheidingen. Dit artikel heeft als doelstelling bij te dragen tot het empirisch gehalte van deze individualiseringstendensen door in te gaan op de waarden zelf. Meer specifiek onderzoeken we het effect van sociale achtergrondkenmerken op enkele geselecteerde waardeoriëntaties m.b.t. de primaire leefwereld. Rode draad hierbij is de zoektocht naar het al of niet zwakker worden van de impact van sociale achtergrondkenmerken. In een geïndividualiseerde samenleving, waarin elkeen ‘planbureau van zijn eigen leven’ is geworden (sic U. Beck), verwachten we dat individuen in toenemende mate zelf hun waardeoriëntaties bepalen. En het richtsnoer van de sociale groepen waartoe men behoort, zal alsmaar zwakker worden. Met behulp van analyses aan de hand van de European Values Studies-data gaan we ten eerste na of we trendsetters kunnen lokaliseren bij de verspreiding van deze zogenaamde nieuwe waarden. Met andere woorden: welke achtergrondkenmerken oefenen een invloed uit op de gekozen waarden m.b.t. primaire relaties. In tweede instantie bekijken we het effect van achtergrondkenmerken over de tijd. Indien het effect van achtergrondkenmerken afneemt, benoemen we dat met het verschijnsel privatisering. Daarnaast proberen we het effect van leeftijd, cohorte en periode te onderscheiden en te bepalen in welke mate de onderscheiden effecten spelen. Maar voor we met dit alles van start kunnen gaan is een goed begrip van de individualiseringstendens noodzakelijk.
Keywords
social trends, values, family, individualisation
Create date
18/12/2018 10:46
Last modification date
21/11/2019 17:37
Usage data